Stichting Kunstijsbaan Zeewolde

Ter bescherming van alle persoonsgegevens wil het Bestuur van de Stichting Kunstijsbaan Zeewolde (hier verder aangeduid als Zeewolde Winter World [ZWW]) in deze Privacy verklaring heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Algemeen

Wij doen er alles aan om de privacy van de vrijwilligers, de sponsoren, de donateurs en de bezoekers van de ijsbaan te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
 • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • passende technische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jullie rechten omtrent je persoonsgegevens en deze respecteren.

Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@zeewoldewinterworld.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken van vrijwilligers zijn:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Het bestuur van ZWW verwerkt de gegevens van vrijwilligers (die verkregen zijn door invulling door de vrijwilliger van het inschrijfformulier op papier of via de website) voor:

 • het inplannen van de vrijwilligers voor het uitvoeren van vrijwilligers taken en hen daarvan te kunnen informeren;
 • het up-to-date houden van het vrijwilligers bestand.

De persoonsgegevens die wij verwerken van sponsoren en donateurs zijn:

 • bedrijfsnaam;
 • naam contactpersoon sponsor / donateur;
 • adres, postcode en woonplaats;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Het bestuur van ZWW verwerkt de verkregen gegevens van sponsors en donateurs voor:

 • het opmaken van sponsor- en donateurs contracten en voor de facturering;
 • het maken van afspraken over het plaatsen van reclame uitingen door de sponsor;
 • het up-to-date houden van het sponsor- en donateurs bestand.

Het bestuur van ZWW verwerkt persoonsgegevens van bezoekers van de ijsbaan door middel van het plaatsen van foto’s en video’s op haar website die gemaakt zijn op en rond de ijsbaan. Iedere persoon die zich op of rond de ijsbaan begeeft wordt door middel van borden gewezen op de mogelijkheid dat er opnamen voor dit doel kunnen worden gemaakt.

Eenieder heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Dit laatste geldt ook voor foto’s en video’s die op de website worden getoond.

Het bestuur van ZWW zal de persoonsgegevens van vrijwilligers, sponsors en donateurs niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet vereist is.

Beveiliging

Het bestuur van ZWW heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • alle personen die namens ZWW kennis kunnen nemen van deze gegevens zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • ZWW hanteert een wachtwoordbeleid op het besloten deel van haar website;
 • ZWW heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om misbruik, verlies, diefstal tegen te gaan;
 • ZWW zorgt er voor dat persoonsgegevens kunnen worden hersteld bij fysieke of technische incidenten;
 • de genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd.

U heeft het recht om de persoonsgegevens van uzelf in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeewoldewinterworld.nl

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft dan verzoeken wij u contact op te nemen met info@zeewoldewinterworld.nl

Scroll naar boven